Obchodní podmínky

Provozovatel služby:
Pavlína Křapková
místem podnikání: nám. T. G. Masaryka 122, Dolní Bousov
IČ: 07372621
(dále jen „provozovatel“)

1. Služba

1.1. Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese www.gravini.cz (dále jen „Webový portál“), jehož prostřednictvím provozovatel umožňuje uživatelům využívat online designer Gravini (dále jen „Návrhář“) pro návrh vizualizace a projekčních návrhů gravírovaných motivů.

1.2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na Webovém portálu zřízen uživatelský účet a užívá Návrhář pro vlastní potřebu, nebo pro komerční účely (dále jen „Uživatel“).

1.3. Výstupem z užívání Návrháře je datový soubor ve formátu SVG nebo DXF obsahující výsledný návrh vytvořený Uživatelem (dále jen „Návrh“), který si Uživatel může stáhnout do vlastního zařízení.

1.4. Pro správné fungování Návrháře je potřeba následující:
  - připojení k internetu, a
  - použití jednoho z následujících prohlížečů:
    • Microsoft Edge 93 nebo vyšší,
    • Mozilla Firefox verze 92 nebo vyšší,
    • Google Chrome verze 93 nebo vyšší,
    • Safari verze 15 nebo vyšší,
    • Opera verze 79 nebo vyšší

1.5. Užívání Návrháře na mobilních zařízeních (např. mobilní telefony, tablety) není doporučováno. V případě nestabilního nebo pomalého internetového připojení nebo nesplnění minimálních provozních nároků na zařízení, ze kterého Uživatel užívá Návrhář, je možný vznik výpadků, které mohou potenciálně vést ke ztrátě neuložených návrhů.

2. Proces uzavření smlouvy

2.1. Za účelem uzavření smlouvy Uživatel vyplní a odešle Provozovateli registrační formulář na Webovém portálu. Dokončením registrace uživatele na Webovém portálu odesláním registračního formuláře dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve formě zřízení uživatelského.

2.2. Na základě vytvoření uživatelského účtu je Uživatel oprávněn užívat Návrhář.

2.3. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí zákazník sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

3. Druhy uživatelských účtů

3.1. Uživatel může užívat Návrhář v základní bezplatné FREE verzi pro soukromé použití, nebo v placené verzi PREMIUM pro komerční použití bez omezení kromě přeprodávání zdrojových souborů, jejich zpoplatnění nebo nahrávání na jiné servery.

3.2. V základní verzi Návrháře může Uživatel pro tvorbu Návrhu využívat pouze změny rozměrů základní krabičky.

3.3. Zpoplatněná verze PREMIUM umožní ukládat na účet další motivy ke gravírování a veškeré typy krabiček předvytvořené Provozovatelem, jejichž rozměry si Uživatel může navolit sám.

3.4. PREMIUM účet lze předplatit na 30 dnů, přičemž po uplynutí předplaceného období se PREMIUM účet Uživatele opět přemění na bezplatnou verzi. Uložené Návrhy vytvořené s využitím PREMIUM funkcí budou nadále dostupné a volně ke stažení, ale bez možnosti následných úprav.

4. Platba poplatku za PREMIUM účet a způsob komunikace smluvních stran

4.1. Cenu ve výši dle smlouvy uhradí zákazník prostřednictvím platební brány PayPal integrovanou do Webového portálu, a to buď přes PayPal účet nebo platební kartou přes online platební bránu PayPal.

4.2. V případě platby pomocí systému PayPal je přístup k PREMIUM účtu spuštěn automaticky po připsání úhrady za zvolenou placenou službu na účet Provozovatele vedený u PayPal.

4.3. Provozovatel vystaví Uživateli potvrzení o zaplacení a zašle jej Uživateli na e-mailovou adresu Uživatele.

4.4. Komunikace zákazníka a provozovatele bude uskutečňována prostřednictvím:
  - e-mailových zpráv,
  - v případě předchozí domluvy také formou telefonické komunikace,

5. Povinnosti a odpovědnost Provozovatele a Uživatelů

5.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za obsah informací ukládaných v Návrháři.

5.2. Provozovatel může blokovat přístup Uživatele k Návrháři, pokud se dozví, že Návrhy uložené v uživatelském účtu obsahují nezákonný, dobrým mravům odporující, rasistický, pornografický nebo urážlivý obsah.

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení fungování Návrháře a Webového portálu z důvodu oprav, údržby anebo modifikace softwaru a příčin nezávislých na Provozovateli.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím Návrháře Uživatelem a to zejména za odhalení hesla k účtu, nesprávné užívání Návrháře nebo za jakékoliv škody vyplývající z ukončení smlouvy ze strany Provozovatele a z odstranění účtu Uživatele v důsledku porušení těchto podmínek.

5.5. Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat Uživatelů způsobenou vnějšími faktory anebo jinými okolnostmi nezávislými na Provozovateli.

6. Právo z vadného plnění

6.1. Provozovatel odpovídá Uživateli za bezvadnost služby poskytované na základě uzavřené smlouvy a její soulad s uzavřenou smlouvou.

6.2. Uživatel může reklamovat poskytnutou službu již v průběhu jejího poskytování, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

6.3. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má Uživatel právo na bezplatné odstranění této vady služby nebo na přiměřenou slevu. Pokud se jedná o podstatnou vadu služby, má rovněž právo odstoupit od smlouvy (stejně tak v případě, kdy nebude reklamace vyřízena včas).

6.4. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud ji způsobil sám, zejména porušením těchto podmínek nebo právních předpisů.

6.5. Reklamaci lze uplatnit písemně na e-mailové adrese info@gravini.cz

6.6. Provozovatel doručené reklamace vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Uživatelem nedohodne jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Uživatel vystaví písemné potvrzení.

7. Ustanovení pro spotřebitele

7.1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pakliže Uživatel začal využívat služby, tedy začal využívat uživatelský účet a Návrhář před uplynutím této doby, považuje se takové jednání za žádost Uživatele - spotřebitele o žádost o poskytnutí služby před lhůtou pro odstoupení. V takovém případě Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli zasláno v této lhůtě.

7.2. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu Provozovatel peněžní prostředky, jež od něj za PREMIUM účet obdržel, způsobem, který si Uživatel zvolí a který nebude zatěžovat Provozovatele nepřiměřenými náklady.

7.3. Uživatel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Obecná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu obchodních podmínek oznámením uvedeným na webovém portálu. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane odebírat služby Provozovatele.

8.2. Uživatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu s Provozovatelem ani jakékoliv jiné právo vzniklé v souvislosti s ním postoupit na třetí stranu ani dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

8.3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

8.4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou mít pravomoc a příslušnost české soudy.

8.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Provozovatel v rámci jeho činnosti zpracovává osobní údaje Uživatelů v postavení správce osobních údajů, přičemž při takovém zpracování postupuje zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

9.2. Zpracování osobních údajů Uživatelů provádí Provozovatel při jednání o uzavření a plnění na základě smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů nutných pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

9.4. Toto zpracování se týká zejména těchto osobních údajů Uživatelů:
  - uživatelské jméno a heslo
  - e-mailová adresa
  - informace o bankovním spojení
  - IP adresa Uživatele

9.5. Elektronické kontakty, které Provozovatel od Uživatele získá v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy nebo jejím plněním může Provozovatel využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejného nebo obdobného zboží nebo služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním Uživatel vyjádří nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje Uživatelů bude Provozovatel pro tyto účely zpracovávat po dobu 2 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.

9.6. V rámci své činnosti Provozovatel využívá služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřuje zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:
  - provozovatelé platebních bran
  - poskytovatelé analytického a mailingového softwaru

9.7. Na Webovém portálu Provozovatel zpracovává soubory cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které slouží k rozpoznání počítače Uživatele při komunikaci se serverem Provozovatele a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány na pevný disk Uživatele prostřednictvím webového prohlížeče.

9.8. Soubory cookies jsou zpracovány Provozovatelem za účely:
  - zajištění správného fungování webových stránek
  - měření návštěvnosti webových stránek

9.9. Cookies jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Provozovatele, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

9.10. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Uživatelům garantuje následující práva:
  - právo na přístup k osobním údajům
  - právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  - právo na výmaz
  - právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  - právo na přenositelnost osobních údajů
  - právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo za účelem přímého marketingu
  - právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2021